Scope Inspecties

SCOPE 8 en SCOPE 10  INSPECTIES ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Scope 8 inspectie:

Wij verzorgen voor U een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm, volgens de NEN 3140
Dit geeft U inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouwen.
U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties.
U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren, volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar.
De NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit visuele inspecties, metingen en beproevingen.
Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties.

Scope 10 inspectie: ( Brandrisico-inspectie)

De brandrisico-inspectie SCIOS Scope 10, gebaseerd op de NTA 8220, geeft u inzicht in de brandrisico’s van uw elektrisch materieel. Belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf. Door brandrisico’s in uw panden namelijk goed in te schatten, kunt u brand voorkomen of beperken. Uit ervaring weten we dat gevaar in een klein hoekje kan schuilen.

NEN3140 NADER VERKLAARD

De NEN 3140+A1:2015 , ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Per maart 2011 is de nieuwe NEN 3140 van kracht. De uitbreiding A1 is in mei 2015 toegevoegd. Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts. Het betreft hier spanningen onder 1000 volt wissel en 1500 volt gelijk.

De NEN 3140:1998 was de Nederlandse aanvulling op de Algemene bepalingen van de (Europese) norm NEN-EN 50110. In de bundel “Bedrijfsvoering van elektrische installaties 1998” zijn deze normen samengevoegd. Hierdoor zijn zij praktisch werkbaar op het terrein van laagspanning. Voor het hoogspanningsgebied is de NEN 3840 samen met de NEN-EN 50110 van toepassing.

NEN3140

In april 2011 is de nieuwe NEN3140 uitgekomen. De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 zijn nu volledig met elkaar geïntegreerd. In 2015 is daar nog een uitbreding op gekomen (A1). De belangrijkste reden van deze vernieuwing is het beter leesbaar maken van de norm. Enkele wijzigingen zijn:

 • Grote machines worden niet meer als arbeidsmiddelen gezien en dienen als afzonderlijke installaties te worden beheerd en geïnspecteerd. Zie hiervoor NEN-EN-IEC 60204.
 • S-ketens vallen volledig onder de nieuwe norm.
 • Gedurende de werkzaamheden moet de toezichthouder continu aanwezig zijn.
 • De inspectietermijn is normatief geworden.
 • Inspecties van eenvoudige en overzichtelijke installaties mogen ook zonder tekeningen uitgevoerd worden.
 • De functie ploegleider is komen te vervallen.
 • Thermografie mag alleen als aanvullende meting worden toegepast.
 • Werken onder spanning blijft verboden. (Behoudens enkele zeer uitzonderlijke situaties in overleg met de installatie verantwoordelijke na het in acht nemen van bepaalde procedures en maatregelen.)

WAT IS INSPECTEREN OP BASIS VAN DE NEN3140?

De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken. NEN 3140 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Onderhoudt u uw installatie volgens de richtlijnen van NEN 3140+A1:2015, dan voldoet u voor uw elektrische installatie aan de Arbowet. De inspectie volgens NEN 3140 richt zich op uw totale elektrische installatie.

Tijdens de uitvoering van de NEN 3140 Inspectie Elektrische Installatie worden er een aantal stappen doorlopen:

 • Beoordeling tekeningen en documenten
 • Visuele inspectie
 • Meting en beproeving:
  • Aardleidingen
  • Aardpennen
  • Impedanties
  • Isolatieweerstand
  • Aardlekschakelaars
  • Thermografische scan

Keuringstermijn Inspecties

De interval van de inspecties, de zogenaamde keuringstermijn, wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke (de IV’er) van een bedrijf. Gemiddeld is de uitkomst, bedrijfsinstallaties eens in de 5 jaar. Ook hebben de verzekeringsmaatschappijen vaak deze keuringstermijn in hun polisvoorwaarden opgenomen

Rapportage SCOPE 8 en SCOPE 10  Inspectie Elektrische Installatie

Na afloop van elke SCOPE 8 en/of SCOPE 10  inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen van de erkende inspecteur. Hieruit kunt u opmaken wat de algehele staat is van uw elektrische installatie en welke punten hersteld moeten worden, en wordt U op de hoogte gebracht van eventuele brand risico’s welke in uw installatie aanwezig zijn.

Desgewenst verzorgt Sope Inspecties , naast een SCOPE 8 en/of SCOPE 10 ook een her-inspectie van de installatie tegen aantrekkelijke kosten, zodat u uiteindelijk een compleet rapport heeft welke u kunt aanbieden aan uw verzekeraar.

Tevens voldoet u met deze inspecties aan de eisen zoals gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

WAT KOST HET?

Dat hangt af van het gebruik van uw installatie (type bedrijf) het aantal verdelers (meterkasten) en de omvang van uw bedrijf. Een SCOPE 8  en SCOPE 10 inspectie zijn  maatwerk, afgestemd op de omvang en intensiteit van de inspectie. Daarom vragen wij u om ons contactformulier in te vullen zodat wij uw aanvraag kunnen doornemen.